หน้าแรก ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วิธีการแก้ไขดวง / อธิฐานพิเศษ เว็บบอร์ด แผนที่สอนพระกรรมฐาน

หน้าแรกเข้าระบบสมัครสมาชิก
ไปที่ :
หน้า : 1 
กระทู้ที่ 11928
  คะแนนความน่าสนใจ    
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforEducation Boon
กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม
BoonforEducation Boon
คณะทำงาน 
   ๑. พระมหาเพชร เขมทตฺโต    ประธานกรรมการ
                                         ๒. พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน        กรรมการ
                                         ๓. พระไพโรจน์ ญาณวีโร       กรรมการ
                                         ๔. อาจารย์ทองสุข คงหอม    กรรมการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ความเป็นไปเป็นมาของโครงการ
                   โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ธรรมกิตติวงศ์) วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ๒ ฝ่ายคือ คดีธรรมและคดีโลก ในฝ่ายคดีธรรมนั้น ทางโรงเรียน ได้เปิดหลักสูตรบาลี ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๕ และนักธรรมชั้นตรี ถึง นักธรรมชั้นเอก ในฝ่ายคดีโลกนั้น ทางโรงเรียนฯได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) เพื่อให้สามเณรจบหลักสูตรภาคบังคับ ในปีการศึกษาหนึ่งๆทางโรงเรียนยังขาดปัจจัยที่จะนำมาจัดชื้อ หนังสือเรียน สมุด เครื่องเขียน ตลอดจนการหาอุปกรณ์การสอนหรือสื่อการสอนที่ทันสมัยให้กับคณะอาจารย์ 
                กระทู้“ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องเขียนถวายภิกษุสามเณร ๑๐๐ รูป”ที่ผ่านมามีสาธุชนจำนวนมากได้ส่งเครื่องเขียนและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร อาตมาภาพได้นำปัจจัยไปชื้อเครื่องเขียนมาเสริมกับเครื่องเขียนที่เจ้าภาพจัดส่งมา ก่อนที่จะนำเครื่องเขียนไปแจกจ่ายให้แก่ภิกษุสามเณร ที่สนามอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ที่วัดบุญมั่นศรัทธาราม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มียอดเงินคงเหลือ ๗,๙๕๓ บาท อาตมาภาพได้นำยอดเงินดังกล่าวมาเข้ากระทู้ “กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforeducation” เพื่อจัดชื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น สมุด ปากกา กระดาษA4 เป็นต้น และอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะทำงานขอเชิญชวนเจ้าภาพทุกท่านน้อมถวายปัจจัยเพื่อเป็นทุนการ ศึกษาให้แก่สามเณรที่เรียนดี มีฐานะยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย มีความตั้งใจที่จะอุทิศตนบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะศึกษาภาษาบาลีและหลักไวยากรณ์ 
                ดังนั้นอาตมาภาพและคณะทำงานขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดชื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม และขอเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเป็นทุนการศึกษาแก่สามเณรที่เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คณะอาจารย์และนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือสื่อการสอนที่ทันสมัย มีใช้อย่างเพียงพอ และเพื่อให้สามเณรมีทุนการศึกษาไว้สำหรับเรียนในชั้นอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ได้มีหนังสือเรียน สมุด เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในการเรียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
          ๒. เพื่อให้คณะอาจารย์มีอุปกรณ์การสอนและสื่อการสอนที่ทันสมัย อันจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          ๓. เพื่อส่งเสริมให้สามเณรที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ยากจนได้มีทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อในระดับชั้นสูงๆ ต่อไป
          ๔. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆทางการศึกษา
วิธีการดำเนินโครงการ
          ๑ เจ้าภาพจัดซื้อหนังสือ สมุด เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วจัดส่งมาตามที่อยู่นี้ 
                        พระมหาเพชร เขมทัตโต
                        วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
                        ต. นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
                        จ. กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
          ๒บริจาคปัจจัยโดยโอนเข้าบัญชี 
                       ชื่อบัญชี พระมหาเพชร เขมทัตโต
                  ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๒๐-๐-๓๙๕๙๑-๘
                      ธนาคาร กรุงไทย สาขากำแพงเพชร

โดยขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดให้คณะทำงานทราบ ดังนี้
๑. ทางกระทู้ กรุณาแจ้งรายละเอียด ชื่อ...............นามสกุล...................
หรือนามปากกา..........................
ร่วมทำบุญอุปกรณ์การเรียนการสอน   หรือ   ทุนการศึกษา
จำนวนเงินที่โอน.....................
วันที่โอน..................................
๒. ทางหมายเลขโทรศัพท์
พระมหาเพชร  08-3331-1426
พระไพโรจน์  08-2774-0047

กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforeducation
วัน/เดือน/ปี รายชื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา หมายเหตุ
รายรับ/บาท รายจ่าย/บาท   รายรับ/บาท
รายจ่าย/บาท
22 ก.พ. 54
สามเณรภายในวัดพระบรมธาตุ
2,730 - - -  
27 ก.พ. 54 ยกยอดเงินจากกระทู้เครื่องเขียน  7,953 - - -  
27 ก.พ. 54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม - - 1,400 -  
27 ก.พ. 54 คุณสุพล-คุณเกษกาญจน์  จันปอภาร 250 - 250 -  
27 ก.พ. 54 พระมหาเพชร  เขมทัตโต 1,000 - 1,000 -  
 27 ก.พ. 54  ภฺทปฺญโญ  150 -  150 -  
 28 ก.พ. 54 ยอดเงินคงเหลือเืดือนกุมภาพันธ์
12,083 2,800  
 1 มี.ค. 54 ยอดยกมา 12,083
2,800 -  
8 มี.ค. 54 Jaroen 500    -  -  
15 มี.ค.54 สุโสฬส (Facebook) 500   - -  
16 มี.ค. 54 ไม่ประสงค์ออกนาม 300   - -  
17 มี.ค. 54 คุณพรพิมล  ลิมปโกมล 100   - -  
24 มี.ค. 54
จัดชื้อหนังสืออุภัยพางค์ 20 เล่มๆ 30 บ.   600      
31 มี.ค. 54 ยอดเงินคงเหลือเดือนมีนาคม
12,883 2,800  
1 เม.ย.54 ยอดยกมา 12,883 - - -  
4 เม.ย. 54 tamarong(โกโก้) 200 -  -  -  
7 เม.ย.54
ไม่ประสงค์ออกนาม
100  -  -  -  
18 เม.ย. 54
เงินผ้าป่าหนังสือ
39,756 - - -  
27 เม.ย. 54
ไม่ประสงค์ออกนาม
- - 1,000 -  
31 เม.ย. 54
ยอดเงินคงเหลือเดือนเมษายน
52,939 3,800  
1 พ.ค. 54 ยอดยกมา 52,939 - 3,800    
3 พ.ค. 54 พระสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน
300 - - -  
3 พ.ค. 54 พระมหาทรงวุฒิ  อายุโท 640 - - -  
6 พ.ค. 54 สั่งชื้อหนังสือประโยค 3- ประโยค5   42,000 - -  
21 พ.ค. 54 ชื้ออุปกรณ์การสอน   3,447 - -  
25 พ.ค. 54 เข้าเล่มหนังสือบาลีไวยากรณ์ 40 ชุด   300 - -  
 26 พ.ค. 54
ไม่ประสงค์ออกนาม 600    - -  
 28 พ.ค.54
ชื้อสมุดวาดเขียน 45 เล่ม    450 -  -  
 31 พ.ค.54  รวมเงินคงเหลือเดือนพฤษภาคม   46,082.00   3,800.00  
 1  มิ.ย.54 ยอดยกมา 46,082 - 3,800 -  
3 มิ.ย.54 ดินน้ำมัน  45 ก้อนๆละ 10 บาท   225      
6 มิ.ย.54 หมึกเครื่องปริ๊นเลเชอร์ 12A,35A   2,000      
 9 มิ.ย. 54 หนังสือ  ปัญหา-เฉลย บาลีฯ,ธัมมปทัฏฐกถาภาค 6   3,500      
10 มิ.ย. 54 ปากกาไวท์บอร์ด,น้ำยาลบคำผิด   1,210      
             
             
             
แก้ไข โดย พระซับน้อย เมื่อ 11.06.2011 12:29
27.02.2011 13:56 (108627)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญพระมหาเพชรเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระบรมธาตุ

      ทางคณะทำงานขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดชื้อหนังสือเรียนจำนวน ๕๐ ชุดหรือตามกำลังสรัทธา ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ธรรมกิตติวงศ์) วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เพื่อจะใช้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (สอบซ่อม)   ระหว่าง วันที่ ๑-๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  และจะสอบซ่อมวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ศกนี้ ซึ่งใน ๑ ชุดมี จำนวน ๗ เล่ม (ตามภาพ) ดังนี้

   ๑ หนังสือ อธิบายบาลีไวยากรณ์ของ มหามกุฏราชวิทยาลัย ๔ เล่ม ประกอบด้วย
      
๑.๑ อธิบายบาลีไวยากรณ์ นาม และ อัพยยศัพท์         เล่มละ ๔๐ บาท
       ๑.๒ อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต                        เล่มละ ๔๐ บาท
       ๑.๓ อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาส และ ตัทธิต             เล่มละ ๔๐ บาท
       ๑.๔ อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์และกิริยากิตก์      เล่มละ ๔๐ บาท
  ๒ หนังสือ อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค ๑-๒ ของสมณเจ้าฯ       เล่มละ ๒๐ บาท
  ๓ หนังสือบันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ์ ของ มหานิยม     เล่มละ ๑๒๐ บาท
  ๔หลักการแปลมคธเป็นไทย ของ สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ    เล่มละ ๔๐ บาท
                        รวมทั้งหมด ๗ เล่ม เป็นเงิน                       ๓๔๐ บาท

                 กิจกรรมการจัดชื้อหนังสือนี้ 
           เปิดถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แก้ไข โดย พระซับน้อย เมื่อ 28.02.2011 06:34
27.02.2011 14:24 (108628)
ภฺทปฺญโญ
จมื่น

424 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 25495
ได้รับ : 8812
Re : กองบุญพระมหาเพชรเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระบรมธาตุ
นมัสการพระคุณเจ้าครับ ขอส่งปัจจัยร่วมโครงการฯ นี้ด้วยครับ ขอเป็นเป็น ๒ อย่าง
๑.อุปกรณ์การเรียน - สอน จำนวนเงิน ๑๕๐ บาท
๒.ทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๑๕๐ บาท

ปัจจัยทั้งหมดจะฝากคุณกลางทุ่ง (พี่กุล) ไปร่วมทำบุญน่ะครับ

ขอกราบอุนโมทนากับหลวงพี่และคณะ และทุก ๆ ท่านด้วยครับ
ชิตังเม ชิตังเม
27.02.2011 15:06 (108633)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญพระมหาเพชรเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระบรมธาตุ
เจริญพรท่านเจ้าภาพ
    อาตมาภาพขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระทู้นี้
    เหตุที่ใช้ชื่อกระทู้ว่า กองบุญพระมหาเพชรฯ เพราะว่า จะให้ชื่อกระทู้สอดคล้องกับชื่อบัญชีธนาคารของอาตมาภาพ
   เหตุที่รีบเปิดกระทู้   เพราะว่า  อาจารย์ที่สอนบาลีจะใช้หนังสือ ๗ เล่มที่โพสต์ไปนั้น มาสอนบาลีช่วงซัมเมอร์ ชึ่งปัจจุบันยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก
    เมื่อพระราชวชิรเมธี (เจ้าอาวาส) เห็นชอบโครงการกองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  และ หนังสือ เปิดบัญชีนิติบุคคล ชื่อ กองบุญเพื่อโรงเรียนพระปริยัติ แล้ว
   อาตมาจะปิดกระทู้พระมหาเพชรฯ และเปิดกระทู้ กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชี กองบุญเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
   ขอแจ้งรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อน
                      ขอโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน
07.03.2011 09:32 (109272)
jaroen
ขุน

113 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 3394
ได้รับ : 1770
Re : กองบุญพระมหาเพชรเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระบรมธาตุ
 ร่วมบุญ ๕๐๐ บาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โอนแล้ววันนี้ ครับ
ธนาคาร กรุงไทย สาขากำแพงเพชร เลขที่บัญชี ๖๒๐-๐-๓๙๕๙๑-๘
                       
08.03.2011 12:38 (109466)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญพระมหาเพชรเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระบรมธาตุ
 ร่วมบุญ ๕๐๐ บาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โอนแล้ววันนี้ ครับ
ธนาคาร กรุงไทย สาขากำแพงเพชร เลขที่บัญชี ๖๒๐-๐-๓๙๕๙๑-๘
                       

 เจริญพร ขอโมทนาบุญกับคุณโยมด้วยนะ ด้วยบุญกุศลที่คุณโยมกระทำในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้คุณโยมได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอให้คุณโยมอย่าได้สดับคำว่า ไม่มี ทุกๆชาติที่คุณโยมยังบังเกิดเทอญ
10.03.2011 21:50 (109682)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญพระมหาเพชรเพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระบรมธาตุ

คุณโยม สุโสฬส ถูกใจกองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือ boonforEducation boon  ใน Facebook
ได้โอนเงินเข้าบัญชีจำนวนเงิน 500 บาท 
โมทนาสาธุ

15.03.2011 16:00 (109954)
กลางทุ่ง
จมื่น

791 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 15392
ได้รับ : 15166
Re : กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforEducation Boon
 ศรัทธาจาก tamarong(โกโก้)  ฝากปัจจัยเข้ากองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำนวน 200 บาท โมทนา สาธุ
04.04.2011 15:16 (111300)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforEducation Boon
เจริญพร  ก่อนอื่นอาตมาต้องขอโทษต่อเจ้าภาพทุกท่านที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลให้เจ้าภาพทุกท่านทราบ  ผลการดำเนินการของกองบุญฯ ดังนี้
วันที่ 24 มี.ค. 2554 จัดชื้อหนังสืออุภัยพางค์  20 เล่ม                               600   บาท 
วันที่ 6 พ.ค.  2554  โอนเงินค่าหนังสือประโยค3-5 ให้ข้าวเหนี่ยวนึ่ง         4,200    บาท
วันที่ 21 พ.ค. 2554  จัดชื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน                             3,447   บาท
วันที่  25 พ.ค. 2554   เข้าเล่มหนังสือบาลีไวยากรณ์                                300   บาท                                                                                  
    รวมรายจ่าย                                                                               8,547   บาท
                     อาตมาขอโมทนาเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลที่เจ้าภาพทุกท่านกระทำในครั้งนี้
จงเป็นปัจจัยให้เจ้าภาพทุกท่านมีปัญญาปรมัตถบารมีทุกท่านทุกคนเทอญ
          หมายเหตุ  ตารางรายรับรายจ่ายประจำเดือน อยู่ที่กล่องกระทู้แรก
แก้ไข โดย พระซับน้อย เมื่อ 25.05.2011 14:27
25.05.2011 13:42 (113324)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforEducation Boon
เจริญพร อาตมาภาพขอรายงานยอดเงินในบัญชี  ณ ปัจจุบัน
แก้ไข โดย พระซับน้อย เมื่อ 25.05.2011 14:26
25.05.2011 14:15 (113325)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforEducation Boon
                  มีอุบัติเหตุอีกนิดหนึ่ง คือว่า เจ้าอาวาสไม่อนุมัติเรื่องการเปิดบัญชีเป็นนิติบุคคล และเห็นชอบเรื่องกองบุญเป็นกองบุญที่จะมาแบ่งเบาภาระให้กับทางวัดได้
                 ฉะนั้น อาตมาจึงเปิดบัญชีออมทรัพย์ขึ้นมาอีกบัญชี เพื่อแยกเงินส่วนตัวกับเงินกองบุญหรือเงินที่เจ้าภาพทุกท่านโมทนาเพื่ิอทำบุญกุศล อาตมาจักดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ณ เบื้องต้น
                 ขอโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
25.05.2011 14:25 (113326)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforEducation Boon
เจริญพร เจ้่าภาพทุกท่าน
       เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน อาตมาภาพมีรายการจัดชื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ดังนี้
                           ๑.  สมุดวาดเขียน  45 เล่ม ๆ ละ 10 บาท                      รวมเป็นเงิน       450   บาท
                           ๒. ดินน้ำมัน    45 ก้อนๆละ 5 บาท                               รวมเป็นเงิน       225   บาท
                           ๓.  หมึกเลเชอร์   2 กล่องๆ ละ 1,000 บาท                   รวมเป็นเงิน     2,000  บาท
                            
                        หมายเหตุ ยอดคงเหลือ ขอให้เจ้าภาพดูที่ ตารางกองบุญฯ
                                       ส่วนดินน้ำมันนั้น ไม่มีภาพลงโพสต์ เพราะโยมที่อาตมาภาพฝากชื้อนั้นนำดินน้ำมันไปสอนในห้องเรียนแล้ว อาตมาภาพขออภัยไว้ ณ ที่นี้ จะนำภาพกิจกรรมของสามเณรมาโพสต์วันต่อไป
                                         
                                                               โมทนาสาธุ
แก้ไข โดย พระซับน้อย เมื่อ 07.06.2011 22:47
07.06.2011 22:43 (114108)
พระซับน้อย
หมื่น

102 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 520
ได้รับ : 1534
Re : กองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม boonforEducation Boon
ช่วงวันที่ผ่านมา
                    หลวงพี่สั่งชื้อหนังสือ ปัญหา-เฉลย บาลีไวยา่กรณ์  จำนวน 30 เล่ม 
                    และ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค 6 จำนวน         20  เล่ม
                  รวมทั้งสองรายการเป็นเงิน    3,800 บาท  
                  ข้าวเหนี่ยวนึ่งหาเจ้าภาพสมทบ  300  บาท
                    ทางกองบุญโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จ่าย   3,500  บาท
                
         ข้าวเหนียวนึ่งจัดชื้อหนังสือมาผิดเล่ม หลวงพี่เพชรได้ตีกลับ ข้าวเหนียวนึ่งบอกว่าขอรับผิด และจะดำเนินการเปลี่ยนหนังสือให้ 


                 เมื่อวานนี้ได้ชื้อปากกาไวท์บอร์ด  3  แพ๊ก  น้ำยาลบคำผิด  4  แพ๊ก
                                    รวมเป็นเงิน  1,210 บาท
                                               
                                     ขอโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน

บอกบุญเพิ่มเติม
              
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันจัดชื้อสมุดปกอ่อน ปากกา ดินสอ เพื่อสร้างปัญญาบารมีร่วมกัน
       บุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันสร้างในครั้งนี้  จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ขอให้ทุกท่านอย่าได้สดับคำว่า ไม่มี  ทุกท่านทุกคน เทอญ
แก้ไข โดย พระซับน้อย เมื่อ 11.06.2011 12:40
11.06.2011 12:23 (114372)
หน้า : 1 
ไปที่ :
ค้นหา

พจนานุกรม
eXTReMe Tracker
Page generated in 7.359741 seconds.